DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIELENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia pomostowego w ramach projektu, po zakończeniu udziału w szkoleniu oraz otrzymaniu zaświadczenia, w odpowiednim terminie naboru (ogłoszonym przez Wnioskodawcę) powinny:

po zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

1. złożyć wniosek o przyznanie wsprcia pomostowego

2. złożyć oświadczenie  o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis. 

Wzory dokumentów do pobrania zostały zamieszczone poniżej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nimi oraz do składania wniosków.