DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIELENIA DOTACJI

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach projektu, po zakończeniu udziału w szkoleniu oraz otrzymaniu zaświadczenia, w odpowiednim terminie naboru (ogłoszonym przez Wnioskodawcę) powinny:

po zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

1. złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

2. złożyć biznesplan przedsięwzięcia, zgodny ze wzorem otrzymanym od Beneficjenta, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

3. złożyć oświadczenie  o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis. 

Wzory dokumentów do pobrania zostały zamieszczone poniżej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nimi oraz do składania wniosków.

Po zakończeniu naboru, komisja oceny biznesplanów, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zawierających biznesplany oraz wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego. 

Po otrzymaniu pozytywnej oceny oraz rekomendowaniu wniosku do otrzymania dofinansowania, wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie aktualizacji wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz złożenie pozostałych niezbędnych załączników. 

Zachęcamy Państwa zatem do zapoznania się z pozostałymi dokumentami, które zostały zamieszczone poniżej.