DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE REKRUTACJI

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projektcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Deklaracją uczestnictwa w projekcie „Moje życie – moja firma!”,
  2. Oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,
  3. Zaświadczeniem z Urzędu Pracy potwierdzającym status na rynku pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób niepełnosprawnych.

Złożone Formularze rekrutacyjne są weryfikowane i ocenione przez Komisję rekrutacyjną, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

Etap II rekrutacji polega na przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego analizy predyspozycji Kandydatki/Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wyniki zamieszczane są w Karcie oceny merytorycznej - II etap.

Następnie specjalistka do spraw organizacyjnych na Karcie oceny – podsumowanie dokonuje podsumowania punktów otrzymanych przez Kandydatki/Kandydatów na I i II etapie rekrutacji i sporządza listę osób, które wzięły udział w rekrutacji, a kolejność na niej ustalana jest wg. malejącej liczby punktów otrzymanych na I i II etapie rekrutacji.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej.